„AHALTEKE BEDEWINIŇ DOSTLARY”
BOLGAR JEMGYÝETI

BJABD maksady

BJABD maksady

„Ahalteke bedewiniň dostlary“ Bolgar Jemgyýeti - Bolgar-Türkmenistan Söwda-Senagat Palatasy tarapyndan, bu gadymy we dünýä meşhur bedewe bolan ägirt uly gyzyklanma esasynda döredildi. Bu jemgyýet – hökümete degişli bolmadyk, garaşsyz, meýletin, d...


Okyjylar üçin

Okyjylar üçin

Olaryň ählisi Türkmenistanyň Prezidentiniň atçylyk toplumynda

  • arassa ganly,saýlama ahalteke bedewleriniň idedilýän
  • ýerinde ösdürilip ýetişdirilýär.
  • ...


Umumy häsiýetnama

Umumy häsiýetnama

Ahalteke bedewleri – Türkmenistanyň çäginde azyndan 5000 ýyl mundan ozal eldekleşdirlenligi taryhçylar we arheologlar tarapyndan tassyklanylýar. Bu bedewleriň kemala gelmeginde Köpetdagyň etegindäki düzlügiň howa şertleri möhüm rol oýnapdyr. Ýerli...