Дружество„Приятели на Ахалтекинския кон"-Мисия

Дружество„Приятели на Ахалтекинския кон

БЪЛГАРСКО  ДРУЖЕСТВО

„ПРИЯТЕЛИ НА АХАЛТЕКИНСКИЯ КОН” 

 

 

 

Дружеството „Приятели на Ахалтекинския кон" е създадено от Българо-Туркменистанската Индустриално-Търговска Палата, във връзка с големия интерес, проявен в България към тази древна и в същото време толкова актуалнапорода коне.

Дружеството е неправителствена организация, независима, доброволна, нерелигиозна, неполитическа, изградена на широка обществена основа и има отворен характер. Дейността на дружеството се осъществява в съответствие с неговия Устав, съобразен с действащите закони и международните спогодби на Република България.

Основната цел на дружеството „Приятели на ахалтекинския кон"е да популяризира, съхранява, поощрява и защитава тази редка порода коне, известна още като Ахал-Теке и нейния скъпоценен генофонд, а също така да носи отговорност за представянето и запознаването на любителите на конното дело в България с тази изключителна порода коне.

 

За постигането на своите цели дружеството:

 

- Tърси и установява контакти и отношения със сродни туркменски и други чуждестранни организации със сходна дейност и с интереси в развитието на конното дело, конния спорт и конния туризъм;
 

- Oказва съдействие за установяване на по-активен диалог  и преки контакти между български и туркменски държавни и частни фирми със сходна дейност като разработва, предлага и внася за разглеждане в местните и централните институции и ведомства предложения по регламентацията на тези отношения;
 

- Cъдейства и подпомага чрез предложения и становища до съответните държавни органи при разработване и актуализиране на законите и другите нормативни актове, свързани с развитието на конното дело, спорт и туризъм в България, лицензирането и категоризацията на конните бази, техническите стандарти, ветеринарните изисквания, застраховането, безопасността, хуманното отношение към конете и др., имащи директна роля в популяризирането на ахалтекинския кон в България.
 

- Oсъществява представителство и участие в международни прояви, свързани с ахалтекинския кон;
 

- Oрганизира лекции, изложби, представяне на книги, форуми, фестивали, творчески срещи, симпозиуми, конференции, семинари, честване на ахалтекинския кон в  България и участие в туркменистанските дни, посветени на него;
 

- Набира и обобщава информация относно  ахалтекинския кон: конни бази у нас и чужбина, продажба на коне, научна дейност и т.н. , предоставя я  за ползване на членовете на дружеството и я публикува в подбрани средства за масова информация;
 

- Разработва съвместно със съответните браншови камари и съюзи, държавни и обществени организации форми на подкрепа и защита на интересите на членовете на дружеството