Türkmenistan milli Bedew baýramyny belleýär

Türkmenistan milli Bedew baýramyny belleýär

 

 

Bedew baýramy – Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllaryndan başlap, ol däp bo­ýun­ça her ýy­lyň ap­rel aýy­nyň soň­ky ýek­şen­be­sin­de bel­le­nil­ýär. Şol baý­ram­çy­ly­ga ba­gyş­la­nan çä­re­ler bol­sa ýur­du­my­zyň äh­li ýe­rin­de giň­den bel­le­ni­lip, dür­li çä­re­ler-da­ba­ra­lar ge­çi­ril­me­gi­ni birnäçe günläp do­wam ed­ýär.

Halkymyzyň bu söýgüli baýramçylygynda yl­my mas­la­hat­lar, ýur­du­my­zyň gör­nük­li at­şy­nas­la­ry we se­ýis­le­ri bi­len du­şu­şyk­lar, spek­takl­lar, kon­sert­ler we el­bet­de, at­ sport bäs­le­şik­le­ri ge­çi­ril­ýär. Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedow ta­ra­pyn­dan ýola goýlan "Iň owa­dan Ahal­te­ke Be­de­wi­" atly gözellik bäs­le­şi­gi bolsa da­ba­ra has-da üýtgeşik täsir ýetirýär we ol her ýylyň Bedew baýramynda, Aş­ga­bat­da ge­çi­ri­lýär.

 

 

 

Geçen ýyl, ýagny 2015-nji ýylda, Türk­me­nis­ta­nyň Baş mil­li mu­ze­ýin­de açy­lan «Be­hiş­di be­dew­ler» at­ly ser­gi­de mu­ze­ýiň gaz­na­la­ryn­da sak­la­nyl­ýan eks­po­nat­la­ryň 150-ä go­la­ýy gör­ke­zil­di. Ola­ryň ara­syn­da ar­hiw res­mi­na­ma­la­ry we fo­to­ma­te­ri­al­lar, žiwo­pis eser­le­ri, gra­fi­ka we heý­kel­ta­raş­lyk iş­le­ri, ahal­te­ke be­dew­le­ri şe­kil­len­di­ri­len ha­ly pan­no­la­ry, şeý­le hem at es­bap­la­ry­nyň, at­lar üçin zer­gär­lik be­zeg­le­ri­niň nus­ga­la­ry, dür­li sow­gat­lyk­lar gatnaşyjylaryň ünsüni özüne çekdi.

Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li me­de­ni­ýet mer­ke­zi­niň Pre­zi­dent mu­ze­ýin­de açy­lan «Tag­ty sü­leý­man­dyr üs­ti be­de­wiň» at­ly ser­gi­niň esa­sy­ny nus­ga­lyk iş­ler gym­mat ba­ha­ly we ýa­rym gym­mat ba­ha­ly me­tal­lar­dan, far­for­dan, hrus­tal­dan, çeh aý­na­syn­dan we du­ry däl aý­na­dan, agaç­dan hem beý­le­ki me­te­ri­al­lar­dan dö­re­di­len be­dew­le­riň şe­kil­le­ri we köp san­ly beý­le­ki zat­lar­dyr.

Türk­me­nis­ta­nyň Şe­kil­len­di­riş sun­ga­ty mu­ze­ýin­de açy­lan ser­gi «At­dyr ýi­gi­diň ga­na­ty» di­ýen sim­wo­lik ady al­dy. Onda ýur­du­my­zyň bel­li sun­gat us­sat­la­ry­nyň žiwo­pis­çi­le­riň, gra­fi­ka­çy­la­ryň, heý­kel­ta­raş­la­ryň hä­zir­ki wagt­da mu­ze­ýiň gaz­na­la­ryn­da sak­lan­ýan te­ma­ti­ki iş­le­ri gör­ke­zil­ýär.

Bu ýyl, ýagny 2016-njy ýylyň Aprel aýynda bu owadan baýramçylyk ýene-de öz ornuny Aşgabatda tutar we oňa gatnaşyjylaryň kalbynda türkmen behişdi bedewleriniň gözelliginiň we asyllygynyň özboluşly täsirini galdyrar.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02.2016.                                                                                                                                                                                                                                                                 Suratlar Kerri-Jo Stýuward tarapyndan

www.kerri-jo.com