Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Türkmenistanyň Prezidenti Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

3-nji martda Olimpiýa şäherçesini gözden geçirenden soňra, döwlet Baştutanymyz Ahalteke atçylyk toplumyna ugrady

Dowamy
Hormatly Prezidentimiziň bedewi — «Galkynyş» toparyna sowgat

Hormatly Prezidentimiziň bedewi — «Galkynyş» toparyna sowgat

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hut özüniň ösdürip ýetişdiren Ruhubelent diýen bedewi döwlet

Dowamy
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welosipedli we atly gezelenç etdi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welosipedli we atly gezelenç etdi

Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, sport bilen, şol sanda welosiped sporty bilen yzygiderli meşgullanmak adamyň saglygyny berkidi...

Dowamy
Milli Liderimiz Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Milli Liderimiz Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalteke atçylyk toplumyna bardy

Dowamy
Hormatly Prezidentimiziň Akhan atly bedewi - Ginnesiň rekordlar kitabynda!

Hormatly Prezidentimiziň Akhan atly bedewi - Ginnesiň rekordlar kitabynda!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň durmuşynyň her bir güni şanly wakalara beslenýär

Dowamy
Hormatly Prezidentimiz milli baýramçylyk mynasybetli dabaralara gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz milli baýramçylyk mynasybetli dabaralara gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ahalteke atçylyk toplumynda Türkmen

Dowamy
Türkmen bedewiniň baýramynyň hormatyna halkara sergi-ýarmarka guraldy

Türkmen bedewiniň baýramynyň hormatyna halkara sergi-ýarmarka guraldy

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda her ýylyň aprel aýynyň soňky

Dowamy
Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli marafon we konkur bäsleşikleri

Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli marafon we konkur bäsleşikleri

Şu gün Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli meýilleşdirilen çäreleriň maksatnamasynyň

Dowamy
Behişdi bedewlerimiz Beýik Ýüpek ýolunyň waspydyr

Behişdi bedewlerimiz Beýik Ýüpek ýolunyň waspydyr

Hormatly Prezidentimiz ahalteke bedewlerine bolşy ýaly, milli medeniýetimize, türkmen tebigatyna we halkymyzyň şöhratly

Dowamy